Thursday 16 July 2015

Pseudoxenophon pseudohellenica 2.2.10-23

οἱ δ᾽ Ἕλληνες πολιορκούμενοι κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ἠπόρουν τί χρὴ ποιεῖν, οὔτε νεῶν οὔτε συμμάχων αὐτοῖς ὄντων οὔτε σίτου: ἐνόμιζον δὲ οὐδεμίαν εἶναι σωτηρίαν †εἰ μὴ παθεῖν ἃ οὐ τιμωρούμενοι ἐποίησαν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὕβριν ἠδίκουν ἀνθρώπους μικροπολίτας οὐδ᾽ ἐπὶ μιᾷ αἰτίᾳ ἑτέρᾳ ἢ ὅτι ἐκείνοις συνεμάχουν.
διὰ ταῦτα τοὺς ἀτίμους ἐπιτίμους ποιήσαντες ἐκαρτέρουν, καὶ ἀποθνῃσκόντων ἐν τῇ χώρᾳ λιμῷ πολλῶν οὐ διελέγοντο περὶ διαλλαγῆς. ἐπεὶ δὲ παντελῶς ἤδη ὁ σῖτος ἐπελελοίπει, ἔπεμψαν πρέσβεις παρα Σόιβλεαν, βουλόμενοι σύμμαχοι εἶναι Γερμανοίςἔχοντες οι τράπεζες, οι ὑποδομές, οι πολυτελείς συντάξεις καὶ τὸν Ευρών, καὶ ἐπὶ τούτοις συνθήκας ποιεῖσθαι.
ὁ δὲ αὐτοὺς εἰς τοὺς ἡγέτες της Ἐυρωζώνης ἐκέλευεν ἰέναι: οὐ γὰρ εἶναι κύριος αὐτός. ἐπεὶ δ᾽ ἀπήγγειλαν οἱ πρέσβεις ταῦτα τοῖς Ἕλλησῐν, ἔπεμψαν αὐτοὺς εἰς τοὺς ἡγέτες της Ἐυρωζώνης.
οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἦσαν ἐν Βρυξέλλσίν πλησίον τῆς Γερμανίας καὶ ἐπύθοντο της Ἐυρωομάδας οἱ ὑπουργόι Ὀικονομικών αὐτῶν ἃ ἔλεγον, ὄντα οἷάπερ καὶ πρὸς Σόιβλεαν, αὐτόθεν αὐτοὺς ἐκέλευον ἀπιέναι, καὶ εἴ τι δέονται εἰρήνης, κάλλιον ἥκειν βουλευσαμένους.
οἱ δὲ πρέσβεις ἐπεὶ ἧκον οἴκαδε καὶ ἀπήγγειλαν ταῦτα εἰς τὴν πόλιν, ἀθυμία ἐνέπεσε πᾶσιν: ᾤοντο γὰρ ἀνδραποδισθήσεσθαι, καὶ ἕως ἂν πέμπωσιν ἑτέρους πρέσβεις, πολλοὺς τῷ λιμῷ ἀπολεῖσθαι.
περὶ δὲ η πώληση των ὑποδομών ή των τραπεζών τῆς καθαιρέσεως οὐδεὶς ἐβούλετο συμβουλεύειν: Σαμαράς γὰρ εἰπὼν ἐν τῇ βουλῇ Γερμανοίς κράτιστον εἶναι ἐφ᾽ οἷς προυκαλοῦντο εἰρήνην ποιεῖσθαι, ἐδέθη: προυκαλοῦντο δὲ ὑποδομές πωλούν και τις συντάξεις ἀποκοπή για μειούμαι το δημόσιο χρέος: ἐγένετο δὲ ψήφισμα μὴ ἐξεῖναι περὶ τούτων συμβουλεύειν.
τοιούτων δὲ ὄντων Τσίπρας εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Μέρκελαν, εἰδὼς ἥξει Γερμανούς πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν χώραν βουλόμενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν συνταξεῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. πεμφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ Μέρκελᾳ τρεῖς μῆνας καὶ πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἕλληνες ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁμολογήσειν.
ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Μέρκελα τέως μὲν κατέχοι, εἶτα κελεύοι εἰς τοὺς ἡγέτες της Ἐυρωζώνης ἰέναι: οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἀλλὰ της Ἐυρωομάδας τοὺς ὑπουργοὺς Ὀικονομικών. μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός.
Μέρκελα δὲ της Ἐυρωομάδας τοῖς ὑπουργόις Ὀικονομικών ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ᾽ ἄλλων Γερμανῶν Ντράγκοις, φυγάδα Ἰταληκὸν ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Τσίπρᾳ ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου.
Τσίπρας δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Βρυξέλλσίν, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα της Ἐυρωομάδας οἱ ὑπουργόι Ὀικονομικών καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. ἐπεὶ δ᾽ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Φίννοι καὶ Σλοβάκοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἐυρωπαίων, μὴ σπένδεσθαι Ἕλλησῐν, ἀλλ᾽ ἐξαιρεῖν.
Γερμανοί δὲ οὐκ ἔφασαν χώραν Ἐυρωπαίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἐὐρώπῃ, ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ᾽ ᾧ τά τε μακρὰ συντάξεις καθελόντας καὶ τὸν Ευρών αφήνοντας καὶ τὰς ὑποδομές πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Γερμανοίς ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται.
Τσίπρας δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὴν Ἑλλάδα. εἰσιόντας δ᾽ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο χώρα, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν: οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ.
τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ᾽ οἷς οἱ Γερμανοί ποιοῖντο τὴν εἰρήνην: προηγόρει δὲ αὐτῶν Τσίπρας, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Γερμανοίς καὶ τὰ μακρὰ συντάξεις περιαιρεῖν. ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην.
μετὰ δὲ ταῦτα Μέρκελα τε κατέπλει εἰς τὴν Ἑλλάδᾰ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ μακρὰ συντάξεις κατέσκαπτον ὑπ᾽ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἐὐρώπῃ ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.


This work, "Pseudoxenophon pseudohellenica 2.2.10-23", is a derivative of "Xenophon, Hellenica, Carleton L. Brownson, Ed.", Perseus (http://www.perseus.tufts.edu), used under CC BY-SA 3.0 US.

This derivative work "Pseudoxenophon pseudohellenica 2.2.10-23" is licensed under the same “Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License” (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/) by Alessandro Riolo (http://ale.riolo.co.uk).

No comments: